• 160 0 0 0

  Janeway's immunobiology

  • 出版: New York, NY : Garland Science c2017.
  • 年代: 2017
  • 版本: 9th ed.
  • 資料類型: 圖書
  • 課程: 醫師 ( 醫學系所 - 醫學院) , 基礎微免學 ( 醫學系所 - 醫學院) , 微生物及免疫學 ( 醫學系所 - 醫學院) , 免疫、防禦與感染學 ( 醫學系所 - 醫學院)
  • 授課老師: 國考用書 , 陳志豪 , 陳志豪 , 陳志豪
 • 261 0 1 0

  Janeway's immunobiology

  • 出版: New York : Garland Science c2012.
  • 年代: 2012
  • 版本: 8th ed
  • 資料類型: 圖書
  • 課程: 醫事檢驗師 ( 醫技系所 - 醫學科技學院) , 法醫師 ( 醫學系所 - 醫學院)
  • 授課老師: 國考用書 , 國考用書